“ Dbejme, aby nám stáří neudělalo
vrásky na duši, když je dělá na tváři. ”
-Michel de Montaigne

Aktuality

Aktuality

Přečtěte si co je nové...

Informace k návštěvám

NÁVŠTĚVY
( PLATNOST OD 15.11.2021, TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ: 734 738 445)

NÁVŠTĚVNÍ DOBA
ÚTERÝ 13 – 17 HOD
PÁTEK 13 – 17 HOD
NEDĚLE 13 – 17 HOD

NÁVŠTĚVU LZE PŘIPUSTIT POUZE ZA PODMÍNKY:
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
Dospělé osoby musí po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) třídy FFP2, KN 95
TESTY A CERTIFIKÁTY
Návštěvu lze připustit pouze osobám, které splňují tyto podmínky:
1) absolvování nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
2) absolvování nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
3) osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od potvrzení onemocnění neuplynulo více než 180 dní
4) očkování proti onemocnění covid-19 a doložení národním certifikátem o provedeném očkování, že
a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
A OČKOVANÁ OSOBA NEJEVÍ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19
TESTY MUSÍ BÝT PROVEDENY U POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

2021-11-15 12:22:20

Informace k návštěvám

Návštěvy uživatelů Domova Maják, o.p.s. jsou vzhledem k současné situaci omezeny. Probíhají po předchozím telefonickém objednání na tel. čísle 734 738 445.
Ve dnech Po – Ne v čase od 13:00 do 16:00.

V současné době je nutné, aby každá návštěva splňovala následující:

a. ochrana dýchacích cest (respirátor FFP2, KN95)
b. dezinfekce rukou
c. 180 dnů od prodělání onemocnění Covid-19
d. 14 dnů od první dávky očkování proti onemocnění Covid-19
e. 14 dnů po druhé dávce očkování proti onemocnění Covid-19
f. negativní antigenní test ne starší než 48h

2021-06-03 09:16:31

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili v této nelehké covidové době.
Díky společnosti Mountfield se sídlem v Příbrami, děkujeme za nádhernou vánoční jedličku, kterou
jsme si ozdobili a užívali její krásu i vůni celý měsíc. Chtěli bychom poděkovat i společnosti ADRA
Příbram, za nádherné dopisy od mladých lidí, kde je vidět propojení starší a mladší generace… je to
takzvaný propojovací most, za který moc děkujeme.
Doufáme v další spolupráci a moc se na ni těšíme. Projekt Českého rozhlasu „ JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“
dopřál našim klientům prožít nádherné Vánoce se spoustou dárků, o které si uživatelé napsali. V
tomto projektu jsme našli spoustu báječných lidí, kteří mají srdce na správném místě.

Mnohokrát děkujeme, že jste našim uživatelům dopřáli krásné a pohodové Vánoce.

2021-02-02 14:17:30

Informace k návštěvám

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. I. zakazuje 1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou: a) přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2, b) návštěv nezletilých pacientů, c) návštěv pacientů s omezenou svéprávností, d) návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění, 2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky: a) třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, b) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, c) bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, d) třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19, e) třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje), 3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou: a) nezletilých uživatelů sociálních služeb, b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace, e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění; 2 zákaz návštěvy podle tohoto bodu se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; II. zrušuje usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1115, vyhlášené pod č. 446/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1196, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb. Ing. Andrej Babiš předseda vlády

2020-12-03 12:43:27

Důležité upozornění

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace na Příbramsku, se od pondělí 17. 08. 2020 do odvolání ruší návštěvy u klientů. Toto opatření je v zájmu našich klientů. Děkujeme za pochopení.

2020-08-17 12:49:34

Plánované aktivity červen - srpen 2020

ČERVEN 2020 - Příprava projektu "Strom života" - malování s iniciály, - Projekt "Úsměv do schránky - zasílání pohledů do jiných domovů, - Zahradní terapie - péče o bylinky, - Arteterapie - vytváření desek se vzpomínkami, - Bazální stimulace, - Cvičení - šlapadla, posilovací cviky, nácviky stoje, chůze, jednoduchá pohybová a dechová cvičení, - Tříbení paměti, - Procházky v okolí Domova dle počasí, - Společenské hry, - Odpolední akce - Návštěva Nového rybníka v Příbrami, - Promítání dokumentů - Zámky na Loiře, - Celodenní akce - Narozeninový den - zpívá a hraje spolek Cirkus Hulata ČERVENEC 2020 - Arteterapie - výtvarná dílna, - Zahradní terapie - péče o květiny, - Zmrzlinové odpoledne, - Celodenní akce - Olympiáda v hraní na interaktivních tabulích a ve společenských hrách, - Procházky v okolí Domova dle počasí, - Reminiscenční terapie, - Bazální stimulace, - Muzikoterapie s Mgr. Jarmilou Kovářovou, - Odpolední akce - Opékání buřtů, - Tříbení paměti - povídání o zvířatech, - Terapeutické vaření - nácvik běžných denních činností, - Posezení na terase s kávou, - Smyslová stimulace - hmatová, vizuální, - Cvičení - šlapadla, posilovací cviky, nácviky stoje, chůze, jednoduchá pohybová a dechová cvičení, - Celodenní akce - Narozeninový den - hraje a zpívá p. Justich SRPEN 2020 - Bohoslužba a osobní rozhovory s farářem p. Robertem Cieszkowskim, - Beseda s p. Gardoněm z EKO centra Orlov, - Reminiscenční terapie, - Bazální stimulace, - Procházky v okolí Domova dle počasí, - Hudební odpoledne - vystoupení spolku Cirkus Hulata, - Zahradní terapie - sběr a sušení bylin, - Muzikoterapie s Mgr. Jarmilou Kovářovou, - Cvičení - šlapadla, posilovací cviky, nácviky stoje, chůze, jednoduchá pohybová a dechová cvičení, - Tříbení paměti - povídání o 2. sv. válce, - "Buřtové odpoledne" na terase + večerní posezení, - vystoupení pěveckého sboru Radost z Milína, - Odpolední akce - Návštěva Blatenského zámku a zámeckého parku, - Trénink jemné motoriky - třídění barevných knoflíků, - Terapeutické vaření - nácvik běžných denních činností, - Canisterapie - Celodenní akce - Narozeninový den - hraje a zpívá p. Koman s kapelou.

2020-06-02 12:45:40

Histórie